Admitere studenți străini
    La admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat pot candida şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European  şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de  şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va face de către Direcţia de specialitate
    din cadrul MECȘ, înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs Atestatul de Recunoaştere a Studiilor.
    Cetăţenii străini au obligaţia să  prezinte un certificat de competenţă  lingvistică pentru limba română eliberat de instituţii abilitate de MENCȘ.

    Dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate se depun de către candidaţi, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European  şi ai Confederaţiei Elveţiene, la Registratura MECȘ  conform calendarului Centrului Naţional de Echivalare  şi Recunoaştere a Diplomelor (CNERD) al MENCȘ. Informaţii referitoare la conţinutul dosarului de recunoaştere pot fi găsite pe site‐ul
    CNERD – www.cnred.ro, secţiunea Recunoaşterea actelor de studii pentru cetăţenii străini.