Susorgplus

   

  1. RO
  2. EN

  Titlul proiectului: Dezvoltarea de tehnologii de procesare inteligente, de aditivi alimentari și coloranți naturali, crearea de material suport pentru un cod de practici în scopul creşterii sustenabilităţii și acceptanţei consumatorilor de produse alimentare ecologice

  REZUMAT

  Procesarea alimentelor ecologice este caracterizată prin abordări empirice care au ca rezultat consumuri mari de materii prime și energie, precum și deteriorarea produsului, afectând astfel sustenabilitatea și calitatea produselor. S-au realizat pași importanți în sensul diminuării acestor pierderi, printr-un proiect anterior (Core Organic Plus), însă un Cod de Bune Practici încă nu a fost elaborat până în prezent. 

  Restricțiile existente în utilizarea aditivilor și necesitatea eliminării treptate a substanțelor neconforme sporesc în continuare presiunea, în timp ce întregul potențial al aditivilor și coloranților naturali este neexplorat. Proiectul SusOrgPlus va aborda aceste aspecte în scopul prelucrării și obținerii de produse cu valoare adăugată din materiale vegetale și de origine animală, prin dezvoltarea de noi procese inteligente, aditivi/coloranți naturali și a unui material suport pentru un Cod de Bune Practici. Implicarea cercetătorilor din domeniul alimentar, a inginerilor de proces, mecanici și de control, a agricultorilor și furnizorilor de tehnologie, precum și utilizarea unei abordări bazate pe nevoile părților interesate vor asigura toate condițiile relevante pentru dezvoltarea de procese inteligente, eficiente și cu consum redus de energie și de produse cu valoare adăugată. Echilibrul geografic în rândul participanților la proiect, din Europa Centrală, de Est, de Nord și de Sud, va asigura relevanța proiectului în întreaga UE și în afara acesteia. 
  Contribuția USAMV București la obiectivele proiectului SusOrgPlus va oferi sectorului ecologic: (a) produse cu valoare adăugată (aditivi/coloranți naturali); (b) creșterea eficienței proceselor tehnologice de procesare, cu reducerea consumurilor specifice de resurse bio; (c) reducerea cantității de deșeuri rezultate din prelucrarea materiei prime proaspete; (d) evaluarea calitativă și senzorială a produselor ecologice inovative obținute; (f)  analiza gradului de acceptanță a consumatorilor pentru produsele alimentare ecologice îmbogățite cu aditivi alimentari și coloranți naturali; (g) material suport pentru Codul de Bune Practici;  (h) diseminarea rezultatelor proiectului și instruirea fermierilor/procesatorilor, altor actori interesati din sistemului de educație și cercetare (studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători, etc.).

  Website project SusOrgPlus

  Development of smart and low energy input processing chains, natural food additives and colourants, and supportive material for a code of practice to increase sustainability and consumer acceptance of organic food stuffs

  Project financed by PN III - European and International Cooperation - Horizon 2020; Project type: ERANET; Project code: ERA-CORE-ORGANIC

  HOME

  Organic food processing is characterised by empirical approaches resulting in high specific raw material and energy demands as well as product deterioration, thus, impacting on overall sustainability and product quality. Steps towards mitigation have been taken (Core Organic Plus), but there is still a lack of a clear Code of Practice. 

  Restrictions in the usage of additives and the need of phasing out contentious materials further increase pressure whilst the full potential of natural additives and colourants is not explored. SusOrgPlus will address these issues for the processing and production of value added products of selected plant and animal origin products through the development of novel, smart processes, natural additives/colourants and supporting material for a Code of Practice. Inclusion of leading food scientists, process, mechanical and control engineers, agriculturalist and a technology provider and utilisation of a stakeholder guided approach will assure all aspects relevant for the development of smart, efficient and low energy input processes and value added products. The geographical balance, with participants from Central, Eastern, Northern and Southern Europe, will assure the relevance of the project across the EU and beyond. 

  USAMV Bucharest's contribution to the objectives of the SusOrgPlus project will provide to the ecological sector: (a) value-added products (natural additives/colourants); (b) increasing the processing technology efficiency, reducing specific consumption of bio-resources; (c) reduction of direct waste resulting from the processing of fresh raw material; (d) quality and sensory assessment of the innovative organic products obtained; (f) analyzing the acceptability of consumers for organic food enriched with food additives and natural dyes; (g) supportive material for a code of practice; (h) dissemination of project results and training of farmers/processors, other stakeholders involved in education and research (students, master students, PhD students, teachers, researchers, etc.).

   

   „This work was supported by a grant of the Romanian Authority for Scientific Research and Innovation, CCCDI - UEFISCDI, project number ERANET-COREORGANIC-SusOrgPlus, within PNCDI III”.