Arhivă - Admitere studii de doctorat 2018

   

   

  Anunț admitere doctorat - Octombrie 2018

   

  Concursul de admitere constă în: un examen scris pentru evaluarea competenţelor lingvistice la o limbă de circulaţie internaţională; un examen oral bazat pe două probe.

   

  În ce constă examenul de admitere?

  Concursul de admitere constă în:

  1. un examen scris pentru evaluarea competenţelor lingvistice la o limbă de circulaţie internaţională;
  2. un examen oral bazat pe două probe.

  Examenul de competenţă lingvistică, la o limbă de circulaţie internaţională, este susţinut în cadrul Colectivului de limbi străine din cadrul USAMV din Bucureşti. Rezultatul examinării se exprimă prin „admis” sau „respins”.

  În cazul în care candidatul posedă un certificat de competenţă lingvistică recunoscut internaţional (e.g. Toefl, Cambridge, Goethe, IELTS) examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

  Prima probă a examenului oral constă în evaluarea cunoştinţelor din domeniul de studiu ales, pe baza unei bibliografii afişate la avizierele departamentelor în care activează conducătorii de doctorat.

  A doua probă a examenului oral constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului pe baza unui interviu în cadrul comisiei de concurs.

  Media minimă, pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis, este 8,00.

  Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere?

  Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. fişa de înscriere (cerere – tip);
  2. curriculum vitae ‐ format europass;
  3. lista lucrărilor publicate şi/sau comunicate;
  4. recomandări din partea a două cadre didactice universitare sau a doi specialiști din cercetare care cunosc activitatea candidatului;
  5. formularea și argumentarea temei de cercetare (max.1 pag.), avizată de conducătorul de doctorat;
  6. certificat de competenţă lingvistică (după caz);
  7. copie xerox a C.I;
  8. chitanţa de achitare a taxei de admitere;
  9. originale și copie xerox după următoarele acte:
   1. certificat de naştere;
   2. certificat de căsătorie/de schimbare a numelui (unde este cazul);
   3. diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
   4. diploma de licenţă şi foaia matricolă/supliment la diplomă (promoţiile cu 4, 5 şi 6 ani de studiu);
   5. diplomă de master şi suplimentul la diplomă (obligatoriu pentru promoţiile în sistem Bologna);
   6. pentru absolvenţii anului 2018 este valabilă adeverinţa de absolvire a studiilor de licență profesii reglementate/master.

  Pot beneficia de 50% reducere din plata taxei de admitere următorii candidaţi cu vârstă de până la 26 ani, care se află în una din situaţiile de mai jos:
  a. copiii personalului didactic aflat în activitate;
  b. orfani de ambii părinţi;
  c. cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
  d. salariaţiisau copii salariaţilor din USAMV din Bucureşti.

  Scutirea de plata taxeise face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din categoriile de mai sus.

  Unde se depun dosarele?

  Dosarele se depun la Biroul DOCTORAT, Corp A- Rectorat, parter (Bd. marasti nr.59, sector 1, București)
  Tel: 0749.131.544 , 0314.334.202, www.usamv.ro

  Când are loc admiterea?

  Calendarul admiterii în varianta .pdf poate fi descărcat aici.

  Calendarul înscrierii şi desfăşurării Concursului de admitere 2018:

  Înscriere: 03 – 14 septembrie 2018
  Examen competență lingvistică: 18 septembrie 2018
  Contestatii examen competență lingvistică: 19 septembrie 2018
  Colocviul admitere: 20 - 21 septembrie 2018
  Afişarea rezultatelor: 25 septembrie 2018
  Achitarea taxei de studii (tranșa I): 25 - 26 septembrie 2018
  Încheierea contractelor de studii: 27 - 28 septembrie 2018


  Informaţii suplimentare: www.usamv.ro; Tel: 0749.131.544 , 0314.334.202 – Corp A, parter, Birou DOCTORAT

  Când sunt afişate rezultatele?

  Afişarea rezultatelor: 25 septembrie 2018

  Ce trebuie să fac dacă am fost declarat admis?

  Candidații admiși sunt așteptați la Biroul Doctorat pentru înmatriculare, în perioada 25 – 26 septembrie 2017.