Pentru toate programele de studii, exceptie Medicina Veterinara
  12 – 26 iulie - Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00, cu excepția zilei de duminică 21 iulie a.c. când nu se fac înscrieri;

   

  Specializarea Medicina Veterinara - limba romana
  12 – 20 iulie - Înscrierea candidaților se face la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbăta între orele 8:30 – 12.00;
  22 iulie - Desfășurarea probei scrise;

   

  Specializarea Medicină Veterinară - limba engleză/limba franceză
  2 mai – 11 iulie - Preînscrierea candidaților online pe adresa http://en.fmvb.ro
  12 -19 iulie - Înscrierea candidaților se poate face online (preînscriere, urmată de trimiterea prin poștă a documentelor) sau la secretariatul facultății de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00;

   

   

  Admitere Colegiu terțiar non-universitar 2019

   

   

  Oferta educațională

   

  1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ
  2. CALENDARUL ADMITERII
  3. PROBE DE CONCURS
  4. DOSARUL DE ÎNSCRIERE
  5. DEPUNEREA DOSARELOR
  6. TAXE DE ÎNSCRIERE
  7. AFIȘAREA REZULTATELOR
  8. CONFIRMAREA LOCULUI
  9. TAXE DE STUDIU
  10. METODOLOGIE ADMITERE

  OFERTA EDUCAȚIONALĂ

  METODOLOGIE ADMITERE

  Puteti face preinscrieri online pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

  In curs de actualizare

   

   

  Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă

  Acte necesare

  1. Cerere / Application form / Demande
  2. Diploma de bacalaureat – copie legalizată
   • Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.
   • Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către:
    Ministerul Învăţământului şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau
    Ministerul Învăţământului din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.
   • Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, „Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto” din Spania și adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga.
  3. Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9/10 – 12/13) – copii;
  4. Documentul personal de identificare – copie:
   • paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau
   • alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană;
  5. Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original. Traducerile efectuate în Grecia vor fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.
  6. Dovada plăţii sumei aferente:
   • pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;
   • taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.

  Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-12 şi 14-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:
  Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice
  Cod Fiscal: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ
  Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

  Depunerea actelor
  Dosarele se depun numai la universitatea la care se solicita înscrierea.

  Evaluarea dosarelor
  Nu se soluţionează dosarele care nu conţin:
  • toate documentele specificate în lista publicată;
  • formularul tipizat completat integral.


  Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor

  Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare se eliberează la sediul CNRED titularului sau delegatului universității.

  Ordin privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate, în anul școlar/universitar 2016-2017

  METODOLOGIA privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017

  Concursul de admitere constă în:

  • un examen scris pentru evaluarea competenţelor lingvistice la o limbă de circulaţie internaţională;
  • un examen oral bazat pe două probe.

   

  Prima probă a examenului oral constă în evaluarea cunoştinţelor din domeniul de studiu ales, pe baza unei bibliografii afişate la avizierele departamentelor în care activează conducătorii de doctorat. A doua probă a examenului oral constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului pe baza unui interviu în cadrul comisiei de concurs.

   

   

  Admitere Doctorat 2019

   

  Examenul de admitere

   

  1. EXAMENUL DE ADMITERE
  2. DOSARUL DE ÎNSCRIERE
  3. DEPUNEREA DOSARELOR
  4. CALENDARUL ADMITERII
  5. AFIȘAREA REZULTATELOR
  6. CONFIRMAREA LOCULUI
  7. METODOLOGIE ADMITERE

  Concursul de admitere constă în:

  • un examen scris pentru evaluarea competenţelor lingvistice la o limbă de circulaţie internaţională;
  • un examen oral bazat pe două probe.

   

  Prima probă a examenului oral constă în evaluarea cunoştinţelor din domeniul de studiu ales, pe baza unei bibliografii afişate la avizierele departamentelor în care activează conducătorii de doctorat. A doua probă a examenului oral constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului pe baza unui interviu în cadrul comisiei de concurs.

  Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • fişa de înscriere (cerere – tip);
  • curriculum vitae ‐ format europass;
  • lista lucrărilor publicate şi/sau comunicate;
  • recomandări din partea a două cadre didactice universitare sau a doi specialiști din cercetare care cunosc activitatea candidatului;
  • formularea și argumentarea temei de cercetare (max.1 pag.), avizată de conducătorul de doctorat;
  • certificat de competenţă lingvistică (după caz);
  • copie xerox a C.I;
  • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
  • originale și copie xerox după următoarele acte:
   • certificat de naştere;
   • certificat de căsătorie/de schimbare a numelui (unde este cazul);
   • diploma de bacalaureat și foaia matricolă;
   • diploma de licenţă şi foaia matricolă/supliment la diplomă (promoţiile cu 4, 5 şi 6 ani de studiu);
   • diplomă de master şi suplimentul la diplomă (obligatoriu pentru promoţiile în sistem Bologna);
   • pentru absolvenţii anului 2019 este valabilă adeverinţa de absolvire a studiilor de master.

  Dosarele se depun la Biroul DOCTORAT, Corp A- Rectorat, parter (Bd. marasti nr.59, sector 1, București)
  Tel: 0749.131.544 , 0314.334.202, www.usamv.ro

  Calendarul înscrierii şi desfăşurării Concursului de admitere (sesiunea - II) septembrie/octombrie 2019:

  • Înscriere: 30.09.2019 – 02.10.2019
  • Examen competență lingvistică: 03 octombrie 2019
  • Contestatii examen competență lingvistică: 03 octombrie 2019 (dupa orele 12)
  • Colocviul admitere: 04 octombrie 2019
  • Afişarea rezultatelor: 04 octombrie 2019
  • Achitarea taxei de studii (transa I): 04 octombrie 2019
  • Încheierea contractelor de studii: 04 octombrie 2019

  Informaţii suplimentare: www.usamv.ro; Tel: 0749.131.544 , 0314.334.202 – Corp A, parter, Birou DOCTORAT

  Calendarul desfășurat poate fi consultat aici.

  În curs de actualizare

   

   

  Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărţii de identitate, parcurgându-se etapele enumerate mai jos: Candidatul primeşte de la comisia de admitere un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

   

   

  Oferta educațională

   

  1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ
  2. CALENDARUL ADMITERII
  3. PROBE DE CONCURS
  4. DOSARUL DE ÎNSCRIERE
  5. DEPUNEREA DOSARELOR
  6. TAXE DE ÎNSCRIERE
  7. AFIȘAREA REZULTATELOR
  8. CONFIRMAREA LOCULUI
  9. TAXE DE STUDIU
  10. METODOLOGIE ADMITERE

  Oferta educațională pentru sesiunea a II-a poate fi consultată aici.

  Locuri disponibile:

  Toți candidații vor fi cazați gratuit în perioada admiterii la studii, în căminele Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

  Calendarul desfășurat poate fi consultat aici.

  I. Sesiunea de admitere în anul universitar 2019 - 2020 pentru forma de învățământ cu frecvență (IF), se va desfășura după următorul calendar:

  • 04-20 iulie - Înscrierea candidaților la sediul facultăților
  • 22 iulie - Desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor pentru programele de studii din cadrul următoarelor facultăți: Agricultură; Horticultură; Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere
  • 23 iulie - Desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor pentru programele de studii din cadrul următoarelor facultăți: Medicină Veterinară; Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului; Biotehnologii; Management,Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală

  Calendarul desfășurării concursului de admitere pentru studii universitare de master învățământ cu frecvență și frecvență redusă poate fi vizualizat aici (varianta pdf)

  II. Sesiunea de admitere în anul universitar 2019 - 2020 pentru forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), se va desfășura după următorul calendar:

  • Înscrierea candidaților la sediul facultăților:
  • 04 iulie - 12 septembrie - pentru programele de studii de la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
  • 04 iulie - 14 septembrie - pentru programele de studii de la Facultatea de Management,Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală)

  Desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor:

  • 13 septembrie - pentru programele de studii de la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
  • 16 septembrie - pentru programele de studii de la Facultatea de Management,Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală)

  Afișarea rezultatelor finale: 20 septembrie

   

  Probele de concurs pentru fiecare program de studiu pot fi consultate aici.

  Înscrierea la concursul de admitere la master într-un domeniu, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise şi orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

  Facultatea de AGRICULTURĂ:

  • Probă scrisă (test grilă) Aspecte generale ale cultivării plantelor, pondere 50%
  • Media examenului de diplomă/licenţă, pondere 50%

  Facultatea de HORTICULTURĂ:

  • Probă scrisă (test grilă), pondere 50%
  • Media examenului de diplomă/licenţă, pondere 50%

  Facultatea de INGINERIA ȘI GESTIUNEA PRODUSELOR ANUMALIERE:

  • Probă scrisă (test grilă), pondere 20%
  • Media examenului de diplomă/licenţă, pondere 80%

  Facultatea de MEDICINĂ VETERINARĂ:

  • Probă scrisă (test grilă) 90 întrebări, pondere 50%
  • Media examenului de diplomă/licenţă, pondere 50%

  Facultatea de ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI:

  • Probă scrisă, Gestiunea durabilă a mediului, pondere 50%
  • Media examenului de diplomă/licenţă, pondere 50%

  Facultatea de BIOTEHNOLOGII:

  • Probă scrisă (test grilă), pondere 50%
  • Media examenului de diplomă/licenţă, pondere 50%

  Facultatea de MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE RURALĂ:

  • Probă scrisă (test grilă), Management și economia spaţiului rural, pondere 50%
  • Media examenului de diplomă/licenţă, pondere 50%

  Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărţii de identitate, parcurgându-se etapele enumerate mai jos: Candidatul primeşte de la comisia de admitere un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

  La dosar se anexează următoarele acte:
  a. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017‐2018, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) în original sau copie;
  b. suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original sau copie; 
  c. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original sau copie; 
  d. certificatul de naştere, în copie; 
  e. certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);  
  f. copie după buletinul sau cartea de identitate; 
  g. adeverinţă medicală tip; 
  h. patru fotografii tip carte de identitate/buletin; 
  i. chitanţa de plată a taxei de înscriere; 
  j. acte  doveditoare ale  dreptului  de a  fi  scutiţi  de  plata  taxei  de  înscriere  (numai  pentru acei  candidaţi  care  solicită scutirea  de  plata  taxei  de  înscriere  la  concurs  şi  numai  când  aceştia  îndeplinesc  condiţiile  care  le  dau  dreptul  să beneficieze de scutirea respectivă). 

   

  Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.


  La înscriere se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din fişa de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii.

  Înscrierea se face o singură dată la facultatea pentru care candidatul îşi manifestă prima opţiune, iar depunerea mai multor dosare de înscriere atrage după sine eliminarea din concurs.

  Dosarul completat cu actele menţionate mai sus rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.

  După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

  Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților conform calendarului de admitere.

  Facultăți Campus Agronomie-Herăstrău (Adresă: B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti)

  • Facultatea de Agricultură
  • Facultatea de Horticultură
  • Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere
  • Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
  • Facultatea de Biotehnologii
  • Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală

   

  Facultăți Campusul Medicină Veterinară Cotroceni (Adresă: Splaiul Independenței nr.105, sector 5, cod poștal 050097, București)

  • Facultatea de Medicină Veterinară

  Cuantumul taxei de înscriere este de 150,00 lei, iar dacă un candidat va dori să marcheze şi alte opţiuni, la alte facultăţi, taxa este de 50,00 lei pentru fiecare altă opţiune în plus. Cuantumul taxei de înmatriculare este de 50,00 Lei.

  Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii, acei candidaţi a căror vârstă este de maximum 26 de ani, împliniţi în anul 2018, după cum urmează: a. copiii personalului didactic aflat în activitate; b. orfanii de ambii părinţi; c. copiii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; d. angajaţii pe perioadă nedeterminată în cadrul USAMV din Bucureşti sau copiii acestora.

  Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza documentelor originale prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere, constituite cu ocazia concursului, pe facultăţi. Taxele  de  înscriere  şi  de  studii  se  vor  achita  în  numerar,  în  punctele  special  amenajate,  cu  excepția candidaților de la Facultatea de Medicină Veterinară care achită prin mandat poștal.

  Lista completă a taxelor poate fi consultată aici.

  Afișarea rezultatelor în urma susținerii probei scrise vor fi afișate la avizierele facultăților și pe paginile web ale acestora, conform planificării stabilite (vezi calendar).

  Desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatelor:

  • 13 septembrie - pentru programele de studii de la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
  • 15 septembrie - pentru programele de studii de la Facultatea de Management,Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală)

  Afișarea rezultatelor finale: 20 septembrie

   

  În curs de actualizare

  Taxele de studiu pentru anul I pot fi consultate aici.

  Cuantum taxe lei 2019

  Cuantum taxe valută 2019

   

   

  Admitere Masterat 2019