Informații publice

  Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.Responsabil difuzarea informațiilor publice:

  1. INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
  2. ACHIZIȚII PUBLICE
  3. RESURSE UMANE

  Informații de interes public

  Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.

  Responsabil difuzarea informațiilor publice: Prof.univ.dr. Valentina Tudor
  Telefon: 0758.046.111
  Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Modele de cereri şi reclamaţii tip:

   

  Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes public solicitate

   

  Aceste modalităţi sunt stipulate în Cap. 3 – „Sancţiuni” al Legii nr. 544/2001, cu modificările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, după cum urmează:

  *ART. 21

  (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

  (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

  (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

  ART. 22

  (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.(*)

  (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

  (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

  (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.”

  (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.”

  * Art. 7 al Legii nr. 544/2001 prevede că:

  „(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

  (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

  (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.”

  Servicii specializate pentru organizare tabără antreprenorială

  Raportul procedurii

  Clarificări:

  Contract

  Caiet de sarcini

  Fișa de date

  Formulare


  Servicii specializate pentru organizare vizite tematice (transport și masă)

  Raportul procedurii

  Contract

  Caiet de sarcini

  Fișa de date

  Formulare


  AG57 - Achiziție bunuri

  Anexe

  Invitația de participare


  AG57 - Achiziție consumabile (papetărie)

  Anexe

  Invitația de participare


  Anunț contestaţie Servicii Pază

  Prin prezenta va facem cunoscut că la procedura simplificată proprie, Anunţ publiciar nr. ADV1125026/09.01.2020, publicat în data de 09.01.2020 pe site-ul U.S.AM.V. Bucureşti, având ca obiect achiziţia de servicii de protecţie şi pază, s-au depus contestatii astfel:


  ANUNT PUBLICITAR PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA IN VEDEREA ATRIBUIRII Contractului de furnizare publicatii romanesti si publicatii straine pentru anul 2020


  Anunț de participare la procedura proprie privind achiziția servicii pază


  Mobilier pentru dotarea laboratorului multimedia, în cadrul proiectului POCU 379/6/21, Cod: 123458  ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publica de Servicii pentru organizarea evenimentelor IDNEUF4


  Servicii de organizare conferinte - POCU117618


  POCU 120760 - Servicii de mediere și plasare pe piața muncii în cadrul proiectului


  Servicii de Business Coaching si Sprijin in realizarea planificarilor strategice pentru IMM - POCU117618


  Servicii organizare conferinte POCU 117618


  Anunt publicitar


  Servicii de mediere si plasare pe piata muncii in cadrul proiectului POCU/299/3/14/120760


  Servicii de catering in cadrul proiectului POCU/299/3/14/120760


  Servicii de catering in cadrul proiectului POCU/90/6.13/6.14/109308


  SERVICII INFORMARE PUBLICITATE PROIECT "CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, MODIFICARI INTERIOARE SI RENOVARE CLADIRE CORP B - FACULTATEA DE HORTICULTURA DIN CADRUL U.S.A.M.V. DIN BUCURESTI", COD SMIS 122018, DIN DATA DE 07.03.2019


  Servicii de catering in cadrul proiectului POCU/299/3/14/120760


  Servicii de business coaching si sprijin in realizarea planificarilor strategice pentru IMM  Servicii cazare catering și închiriere săli organizare cursuri POCU 117617


  Servicii organizare conferințe antreprenori POCU 117617  Servicii pază


  Anunț contestaţie

  Prin prezenta vă facem cunoscut că la procedura simplificată proprie cu anunţ de participare publicat în data de 26.07.2017 pe site-ul U.S.AM.V. Bucureşti, având ca obiect achiziţia de servicii de protecţie şi pază, s-a depus contestaţie în data de 30.10.2017 împotriva deciziei comisiei de evaluare de respingere a unei oferte depuse în cadrul acestei proceduri.

  Ataşăm la prezenta înştiinţare, contestaţia.


  Anunț contestaţie

  Prin prezenta vă facem cunoscut că la procedura simplificată proprie cu anunţ de participare publicat în data de 26.07.2017 pe site-ul U.S.AM.V. Bucureşti, având ca obiect achiziţia de servicii protecţie şi pază, s-a depus contestaţie împotriva deciziei comisiei de evaluare de respingere a unei oferte depuse în cadrul acestei proceduri.

  Ataşăm la prezenta înştiinţare, contestaţia.


  Anunț de participare la procedura simplificată proprie privind achiziția “serviciilor de protecție și pază”


  Achizitii publice – Proiect „Career path to youth labor mobility”


  Va invitam sa participati cu oferte la procedura de achiziție publica “Mobilier dotare clădire Facultatea de Biotehnologii”, in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, art. 104, alin. 1, lit. c) si art. 104, alin. 5, lit. a).

  Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 18.08.2016, ora 10:00. Oferta se va depune la Registratura U.S.A.M.V. Bucureşti, cladirea Corp A Rectorat, parter, situata in bd. Mărăști 59, sector 1, Bucureşti.

  Documentatia de atribuire se poate ridica gratuit de la Serviciul Achizitii intre orele 8-15, in fiecare zi de luni pana vineri. Persoana de contact: ing. Oana Gras, tel. fix 021.318.47.16, tel. mobil 0724.542.551.

  Servicii de business coaching si sprijin in realizarea planificarilor strategice pentru IMM  Servicii cazare catering și închiriere săli organizare cursuri POCU 117617


  Servicii organizare conferințe antreprenori POCU 117617  Servicii pază


  Anunț contestaţie

  Prin prezenta vă facem cunoscut că la procedura simplificată proprie cu anunţ de participare publicat în data de 26.07.2017 pe site-ul U.S.AM.V. Bucureşti, având ca obiect achiziţia de servicii de protecţie şi pază, s-a depus contestaţie în data de 30.10.2017 împotriva deciziei comisiei de evaluare de respingere a unei oferte depuse în cadrul acestei proceduri.

  Ataşăm la prezenta înştiinţare, contestaţia.


  Anunț contestaţie

  Prin prezenta vă facem cunoscut că la procedura simplificată proprie cu anunţ de participare publicat în data de 26.07.2017 pe site-ul U.S.AM.V. Bucureşti, având ca obiect achiziţia de servicii protecţie şi pază, s-a depus contestaţie împotriva deciziei comisiei de evaluare de respingere a unei oferte depuse în cadrul acestei proceduri.

  Ataşăm la prezenta înştiinţare, contestaţia.


  Anunț de participare la procedura simplificată proprie privind achiziția “serviciilor de protecție și pază”


  Achizitii publice – Proiect „Career path to youth labor mobility”


  Va invitam sa participati cu oferte la procedura de achiziție publica “Mobilier dotare clădire Facultatea de Biotehnologii”, in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, art. 104, alin. 1, lit. c) si art. 104, alin. 5, lit. a).

  Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 18.08.2016, ora 10:00. Oferta se va depune la Registratura U.S.A.M.V. Bucureşti, cladirea Corp A Rectorat, parter, situata in bd. Mărăști 59, sector 1, Bucureşti.

  Documentatia de atribuire se poate ridica gratuit de la Serviciul Achizitii intre orele 8-15, in fiecare zi de luni pana vineri. Persoana de contact: ing. Oana Gras, tel. fix 021.318.47.16, tel. mobil 0724.542.551.

  Resurse Umane

  În privinţa valorificării eficiente a resurselor umane, vor fi avute în vedere următoarele componente principale:

  • creşterea exigenţelor în recrutarea personalului;
  • aprobarea de către Senatul universitar a titlurilor universitare pe baza propunerilor Comisiei de Evaluare şi Atestare constituită la nivelul Universităţii;
  • reconsiderarea echilibrului între numărul personalului didactic şi cel didactic auxiliar de cercetare şi administrativ.

  În legătură cu gestiunea resurselor umane, cu recrutarea şi promovarea personalului, USAMV Bucureşti îşi propune, imediat şi în perspectiva următorilor 5 ani, următoarele acţiuni importante:

  • elaborarea unui program special în domeniul recrutării personalului şi acordării titlurilor universitare (condiţii, criterii cantitative şi calitative, organizarea concursurilor, soluţionarea contestaţiilor etc.);
  • alocarea de fonduri pentru stagii în străinătate şi utilizarea la maximum a burselor oferite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi de alte instituţii, organizaţii şi consorţii din ţară şi din străinătate;
  • flexibilizarea mobilităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, în sensul atragerii personalului din cercetarea ştiinţifică în activităţile didactice ale universităţii şi invers;
  • instituţionalizarea în cadrul universităţii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică pe profilul diferitelor facultăţi şi specializări acreditate autorizate provizoriu să funcţioneze în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti;
  • îmbunătăţirea substanţială a raportului dintre totalul posturilor didactice ocupate şi numărul total al posturilor didactice prevăzut în statele de funcţiuni ale universităţii; în cadrul USAMV Bucureşti, acest raport este în prezent de 50,9% şi ne propunem să-l creştem la cel puţin 60,5% ;
  • numărul posturilor didactice se va reduce cu până la 5% până în anul 2013, în principal pe seama reducerii numărului de ore pe săptămână;
  • pentru aceeaşi perioadă se are în vedere reducerea posturilor didactice auxiliare şi administrative cu până la 9%, prin generalizarea acţiunilor de informatizare şi eficientizarea activităţilor de secretariat şi întreţinere;
  • diferenţierea sistemului de salarizare, în corelaţie cu creşterea pe plan naţional a nivelului salarizării, prin sistemul de normare, dar şi prin performanţele individuale anuale şi contribuţiile individuale sau colective la generarea de venituri pentru universitate.

  Documente de lucru:

  • Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic (.doc)
  • Fişa postului (.doc)
  • Fişa didactică a postului (.xls)
  • Procedura operațională de acordare a gradației de merit (pdf)
  • Model pontaj plata cu ora 2012-2013 (.xls)
  • Model propuneri plata cu ora (.xls)
  • LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
  • Declaraţii de avere şi interese (Anexa nr. 1 şi nr. 2)
  • Procedura operațională pentru personal didatic auxiliar(pdf)