USAMV în cuvinte

  Misiunea noastră

   

  „o universitate pentru viaţă şi agricultură prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate”

   

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV) este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic. USAMV este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei şi reglementărilor naţionale din domeniul învăţământului, cu Carta universitară şi regulamentele proprii pentru a-şi îndeplini misiunea asumată.

  Misiunea USAMV este ca prin educaţie şi cercetare ştiinţifică să formeze specialişti cu un înalt grad de calificare şi cu competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă în domeniile fundamentale: „ştiinţe inginereşti” și „ştiinţe biologice și biomedicale”.

  Domeniile de studii pe care le acoperă USAMV sunt: Agronomie, Biologie, Silvicultură, Horticultură, Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Medicină Veterinară, Ingineria produselor alimentare, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie geodezică, Biotehnologii, Ştiinţe inginereşti aplicate, Inginerie şi management, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală.

  USAMV se autoevaluează periodic şi apelează la organisme specializate pentru evaluarea externă a calităţii şi acreditare. Programele de studii derulate de USAMV sunt acreditate/autorizate, iar universitatea este acreditată instituţional din anul 2015 cu calificativul „Grad de încredere ridicat”.

   

  Evaluări

   

  UNIVERSITATEA de ŞTIINŢE AGRONOMICE şi MEDICINĂ VETERINARĂ din BUCUREŞTI

  Evaluată instituţional în anul 2015 de către Agenţia Română
  de Evaluare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) cu
  Grad de Încredere Ridicat

   
     2012-2013, USAMV a fost evaluată internaţional
  de experţi ai Programului de Evaluare Instituţională (IEP) al
  Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA) cu sprijinul
  UEFISCDI în cadrul proiectului „Pregătiţi pentru a inova,
  pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale.
  Calitate şi diversitate în universităţile din România”

  USAMV
  a implementat Sistemul de
  Management al Calităţii

  Cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2008
  pentru activităţile de învăţământ superior
  universitar, cercetare-dezvoltare, activităţi administrative şi de producţie

  Certificare realizată de IQNet şi SRAC, 2014

   

  Structura academică

   

  În prezent, USAMV funcţionează cu un număr de şapte (7) facultăţi în Bucureşti, două (2) filiale în teritoriu şi un număr de cincisprezece (15) departamente.

   

  Figura 1. – STRUCTURA ACADEMICĂ

  a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

  FACULTATEA DE
  AGRICULTURĂ


  Departamentul
  Ştiinţele Solului

  Departamentul
  Ştiinţele Plantelor
  FACULTATEA DE
  HORTICULTURĂ


  Departamentul
  Bioingineria
  Sistemelor
  Hortiviticole

  Departamentul
  Peisagistică,
  Biodiversitate și
  Horticultură
  Ornamentală
  FACULTATEA DE
  INGINERIA ȘI
  GESTIUNEA
  PRODUCȚIILOR
  ANIMALIERE


  Departamentul
  Ştiinţe Formative în
  Creşterea
  Animalelor şi
  Industria
  Alimentară

  Departamentul
  Tehnologii de
  Producere și
  Procesare

  Departamentul
  Limbi moderne
  FACULTATEA DE
  MEDICINĂ
  VETERINARĂ


  Departamentul
  Ştiinţe Preclinice

  Departamentul
  Științe Clinice

  Departamentul
  Producții
  Animaliere și
  Sănătate Publică
  FACULTATEA DE
  ÎMBUNĂTĂȚIRI
  FUNCIARE ȘI
  INGINERIA
  MEDIULUI


  Departamentul
  Mediu și
  Îmbunătățiri
  Funciare

  Departamentul
  Matematică, Fizică
  și Masurători
  Terestre
  FACULTATEA DE
  BIOTEHNOLOGII


  Departamentul
  Biotehnologii Industriale

  Departamentul
  Biotehnologii
  FACULTATEA DE
  MANAGEMENT
  ȘI DEZVOLTARE
  RURALĂ


  Departamentul
  Management şi
  Marketing

  Departamentul
  Economie,
  Contabilitate și
  Agroturism

  Filiala Călărași
  Filiala Slatina  
   

   

  Istoric

   

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este rezultatul unui parcurs academic, ştiinţific şi administrativ susţinut de mari nume ale învăţământului şi ştiinţei agronomice din România, care a debutat cu prima Şcoală agronomică din România (Şcoala de la Pantelimon), fondată în urmă cu 164 de ani.

  În anul 1852 Domnitorul Barbu Ştirbei a semnat actul de organizare a Institutului de Agricultură de la Pantelimon, care şi-a început activitatea în anul 1853. Peste numai doi ani, în 1855, şi-a deschis cursurile şi Şcoala pentru Învăţătură Veterinară. Din 1867 s-au inclus în programa de studii şi disciplinele silvice, iar învăţământul agronomic bucureştean s-a dezvoltat sub numele de „Şcoala Centrală de Agricultură şi Silvicultură”. În anul 1868 s-a înfiinţat prima instituție de cercetări agricole din România, cunoscută sub denumirea de Stațiunea Agronomică București. Din anul 1869 se schimbă sediul Şcolii în Bulevardul Mărăşti, iar din anul 1915 se pun bazele învăţământului superior agronomic la Bucureşti, devenind Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău. În anul 1921 are loc transformarea Şcolii Superioare de Medicină Veterinară în Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti.
  Din anul 1929, Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău devine Academia de Înalte Studii Agronomice din Bucureşti.

  În anul 1948 ia fiinţă Institutul Agronomic Bucureşti, cu patru facultăţi (Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară), care, din anul 1952, devine Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu” (IANB) – Bucureşti.

  În anul 1970, în cadrul IANB, se înfiinţează Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare, care devine, din anul 1990, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului.

  Din 5 octombrie 1992, IANB-Bucureşti a funcţionat sub denumirea de „Universitatea de Ştiinţe Agronomice din Bucureşti”, aprobată prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 5590/1995, la cererea Senatului Universităţii nr. 4757/1992 şi 7011/1992, iar din anul 1995, conform HG 568/1995, funcţionează sub numele de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

  În anul 1994 se înfiinţează Facultatea de Biotehnologii, iar în anul 2000, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală (F MIEADR).

   

   

   

   

  Broşură istoric (RO / EN / FR)   -    Broşură prezentare (RO / EN / FR)  -   Broșură candidați străini (EN) -  Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare (EN)