Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură didactică şi de cercetare ştiinţifică, subordonată Universităţii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în cadrul căreia se asigură formarea psihopedagogică a studenţilor/cursanţilor, în vederea formării/dezvoltării competenţelor profesionale (cognitive şi funcţional-acţionale) şi a competenţelor transversale (de rol şi de dezvoltare personală şi profesională), necesare pentru promovarea unui demers didactic modern, formativ, centrat pe formabili. Programele de formare psihopedagogică derulate în cadrul D.P.P.D. sunt adaptate la standardele educaţionale europene, fiind direcţionate spre satisfacerea exigenţelor societăţii contemporane şi a priorităţilor actuale ale educaţiei.

  Despre DPPD

  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură didactică şi de cercetare ştiinţifică, subordonată Universităţii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în cadrul căreia se asigură formarea psihopedagogică a studenţilor/cursanţilor, în vederea formării/dezvoltării competenţelor profesionale (cognitive şi funcţional-acţionale) şi a competenţelor transversale (de rol şi de dezvoltare personală şi profesională), necesare pentru promovarea unui demers didactic modern, formativ, centrat pe formabili. Programele de formare psihopedagogică derulate în cadrul D.P.P.D. sunt adaptate la standardele educaţionale europene, fiind direcţionate spre satisfacerea exigenţelor societăţii contemporane şi a priorităţilor actuale ale educaţiei.

  Formarea studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior cu licenţă, pentru practicarea profesiei didactice se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale.

  Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior cu licenţă care optează pentru profesia didactică sunt obligaţi să participe la toate activităţile incluse în curricula D.P.P.D. privind formarea pentru profesia didactică.

  Absolvenţilor D.P.P.D. li se eliberează certificat de absolvire pe baza căruia sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice, în învăţământul gimnazial, liceal, postliceal şi superior, potrivit legii.

  Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ, cu condiţia parcurgerii si promovării programelor de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic (D.P.P.D.) din instituţiile de învăţământ superior acreditate, înfiinţate conform legii.

   

  Certificarea pentru profesia didactică se obţine la două niveluri:

  • nivelul I (iniţial), corespunzător ciclului de licenţă, cu acumularea a minim 30 credite transferabile si cu acordarea dreptului de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu;
  • nivelul II (de aprofundare), după obţinerea a 30 credite din nivelul I, după licenţă, cu condiţia absolvirii masterului în domeniul diplomei de licenţă si a acumulării a 60 de credite finale, având dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal, superior;

   

  Programul de studiu Forma de organizare Durata ECTS Titlul obţinut
  Nivel I IF/taxa 3 ani/6 luni 30 Certificat Nivel I
  Nivel II taxa 6 luni 30 Certificat Nivel II

   

  METODOLOGIA de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

  Regulament privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic